วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิฮันส์ไซเดล จัดสัมมนาวิชาการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ รร.นรต 
ในหัวข้อ "Arrest and Pre-Trial Detention - Human Right Standrads" 
โดย Prof.Dr.Robert Esser อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Passau สาธารณรัฐเยอรมนี 
ในวันที่ 26 ต.ค.2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ รร.นรต.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น