วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนนายร้อยตำรวจจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ารับการอมรมหลักสูตรระยะสั้น
"รูปแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามอสชญากรรม"
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระหว่างวันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. และคณะ รวม 9 คน
เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามความร่วมมือทางวิชาการ รร.นรต.และวิทยาลัยตำรวจยูนนาน
ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ย.2558

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิฮันส์ไซเดล จัดสัมมนาวิชาการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ รร.นรต 
ในหัวข้อ "Arrest and Pre-Trial Detention - Human Right Standrads" 
โดย Prof.Dr.Robert Esser อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Passau สาธารณรัฐเยอรมนี 
ในวันที่ 26 ต.ค.2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ รร.นรต.วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

                                                           มูลนิธิฮันส์ไซเดล จัดสัมนา ให้แก่ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. 
                                          โดยเชิญวิทยากร คือ Mr.Wolfgang Sommer และ Police Director Gerd Enkling
                                     จากกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจบำเบอร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี
                                                             มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ 
                                              "Basic and strategy of a modern police education-
                                                        Experiences of the Bavarian State Police"
                                                                     ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558


คณะนายตำรวจจากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
เข้าสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ รร.นรต.
ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๘